BARISTA COFFEE 西雅圖極品咖啡

濾掛咖啡

西雅圖極品 曼巴風情 濾掛咖啡 (清真版)

  • 簡介:在地烘焙,純黑咖啡
  • 規格:每包8克/50包入

西雅圖極品 綜合 濾掛咖啡 (清真版)

Special Blend Drip Coffee

  • 簡介:在地烘焙,純黑咖啡
  • 規格:每包8克/50包入

ESP 濾泡咖啡-尼加雪芙

ESP NIcacheffe Blend

  • 簡介:100%純研磨咖啡-中深焙
  • 規格:每包7克/20包入

ESP 濾泡咖啡-瓜地馬拉酒香咖啡

ESP NIcacheffe Blend

  • 簡介:100%純研磨咖啡-中淺焙
  • 規格:每包7克/20包入